baar gida t mur koni :: Assamese New Sex Story

Harthate phontu bajil. Dekhilu gitaliba e phone karise. Gitalibae kole, bhindow aru teu Guwahati jabo, bhindow r kiba kam ase aru teuru eta outing hobo. Lora suwali duta logot ninie. Muk hudhile “ tumi u logot ulaba neki? Bhal lagibo”. Moiu alop sinta kari kolu, thik ase.
Next day plan mote moi station t roi asilu aru alop pisot Gitaliba bhindow r logot ahi log dile hi. Gitaliba k hei dina bar dhunia lagisil, ezur patol halodhia rangar tight kurti aru leggings pindhisil. Kurtitu deep back r hua babe bahal pithi khan val dare dekha gaisil. Ami 2 man bojat goi Guwahati palu. Tar pisot ami lunch karilu, aru bhindow nijor kamot gusi gol aru ami time pass karibor babe movie sabole humalu. Gadhuli 7 man bojat bhindow nijor kamor pora ghuri ahi amak log karile aru kole je aji teur kam nohol. Aji thakibo lagibo, kalilehe kam tu hobo goi. Gitaliba e kole “ ami tu thakibor karone eku kapur kani ana nai keneke thakim”. Tetia Bhindow e kole” Eta rati he jene tenet thakim dia”. Tar pisot ami alop Bigbazar golu aru dinner kari hotel bisarilu. Deri huar babe hotel t room pabole alop problem haisil. Pisot ekhon hotel t eta double room lolu. Bhindow e kole “Eta room ke lou, rati tu thakibole he lage”. Room t humai dekhilu bisona khanat jene tene tin jon hubo pora jabo. Room t humaiei bhindow prathom te bathroom t fresh hobo gol aru alop hamaior pisot akol underpent tu pindhi ulia ahil. Gitaliba aru moi dekhi khub hahilu. Tetia bhindow e kole “ Kapur hola bole nai jetia enekoie thakibo lagibo, tate ji garam”. Gitali bae kole “Tumaluk tu tenekoie thakiba, moi ki pindhim?”. Bhindow e kole”Tumi Towel khono ke meriai thakiba”. Ami sobe hahilu. Tar pisot moi bathroom t galu aru change kari akol underpent pindhi ulai ahilu. Mur underpent tu haru asil aru kani tu dang khai asil. Gitaiba e dekhi kole “Maina dangor hoise dei”. Tar pisot Gitaliba bathroom le gol aru ami bisonat bahi TV sai asilu. Alop pisot Gitaliba bathroom r pora ulai ahil, akol bra aru kokalot towel khon meriai. Gitaliba r dangor dangor piha gita hai haru bra tue dhari rakhibo pora nasil. Piha dutar besi bhagei, ulomi ulai asil. Piha dutar major khal tu hampurna ke ulai asil. Pisfalor pora ekhon bahal boga pithi r uprat patla edal bra r belt. Pithi aru kokalor majot duta nola, jot mankgh ulomi ulomi asil, dekhile dharibo man jua. Khub hambhav bhindow e dhari dhari ulomai dile. Gitaliba k eitu rupot dekhi mur kani thing khai gol. Alop pisot teu towel khonu khuli dile aru kole “eman garamot eikhon pindhi thakibo nuwari dei”. Lage lage Gitaliba r masta masta tika dutau mur hanmukhot ulai paril. Panty tu haru huar babe panty tur upore di teur bal buru dekha gaisil. Eidorei Gitaliba e bra aru panty pindhi amar hanmukhot tika hilai hilai ephal hephal kari thakibo dharile. Moi utejonat pogola hobo dharilu.
Alop pisot bhindow e Gitaliba k amar dutar majote hui thakibo kole. Gitaliba ahi mur phale pithi di amar majot hui paril. Hei nagna bahal pithi khanere hoti ei masta manuhjoni mur ekebare kakhote hui asil.

Alop pisot dekhilu, Bhindow r hat khan Gitaliba r bahal pithi khanat ephal hephal kari ase. Jure jure sepa mari dharise, kokalor khaj burot dharise. Gitali bae bhindow k kane kane kole “maina ase tumi ki kari asa” tetia bhindow e kole “thakile thakok”. Moi gam palu je Gitali bak eitu rupot dekhi bhindow u garam hoi gaise aru etia gitali bak val dare asudon dibo. Monote bhalei palu, aji Gitali ba k suda live dekhibole pam. Moiu tuponi juar bhau jurilu. Tar pisot dekhilu, bhindowe gitaliba bra r belt dal khulibor sesta karise, kintu pora nai. Alop pisot Gitaliba e nijei bra r belt dal khuli dile. Bra tu hulaki paril, aru bhindow e piha duta tipibo & supibo dharile. Moi bhal dare dekha pua nasilu karon Gitaliba mur phale pithi di hui asil. Alop pisot dekhilu bhindow uthi nijor underpent tu khuli dile aru teur kani tu ulai paril, bar dighal nahai kintu muta asil. Bhindow e Gitaliba r panty tu u khuli dile aru teur uporat uthi lole. Hamai nasta nakari bhindow r kani tu Gitaliba r gida khanar bhitorot humuai dile. Gitali bae uhhhhh buli kole. Bhindow e tar pisot suda arombha karile. Bisona khan karek karek habda kari hilibo dharile. Moi roi thakibo nuwarilu, uthi bahi dilu. Gitaliba aru Bhindow e muk dekhi hahi dile aru bhindow e kole “ Baerok dekhi robo nuwarilu”. Mur kani tu phati juar nisina hoi gol hihator suda sudi dekhi. Bhindow e ekerahe dheki di ase, Gitaliba r masto masto piha duta hili asil. Bhindow e kole “maina turu koni dang khai goise, sudibo mon gaise ni? Gitali tur nijor baer nahai, essa ase Jodi sudibo paro”. Moi mur hilai hanmati prokakh karilu. Alop pisot bhindow Gitaliba r gar uporor pora nami dile aru kole “Jiman essa ase himan sud aji Gitali k”. Gitaliba e kole “Maina tur koni tu bhindow t ke dangor jen paisu”. Moi roi nathaki Gitalibar bhari dukhon bahal ke meli dilu aru busa khon sabo dharilu. Masto ekhon busa, panor nisina, alop patolia bal ase. Uru duta kal gasor nisina. Mur mukh khan tair busa khanat guji dilu. Tenga tenga gundha eta palu. Gida khanat paru mane pogolar dare selekibo dharilu. Gitaliba e kole “Maina lahe lahe, dat nalagaba, e aji mur eikhon khai pelabo jen paisu.” Alop pisot mur koni tu Gitalibar gida khanar mukhot thoi eta thela marilu. Kanitu pir pir ke bhitorole humai gol. Gitali bae aioh buli siori dile. Tar pisot moi Gitaliba k dheki dia arombho karilu aru tair gat hui dilu. Gitali bar masta nagna deha aru mur nagna deha duta ek hoi gol. Gitali bar masto piha duta mur bukur sepat sepeta hoi gol. Gitali bae muk jur ke haboti dharile. Gitali bar gal Aru dingi tut jure ke kamuri dilu. Gitlai bar kokalor bhaj duta t dhari jure jure dhap dibo dharilu aru mur garam garam pheda Gitaliba r gidar bhitorot pelai dilu. Bhindow e eman hamaie amak sai asil aru kole “maina, gitalik sudi kenekua pali, etia muk de, moi aru esat bhal ke diu”. Moi kolu “bahut bhal lagil, bahut dinar hapun eta pura hol, bahut dinor porai gitali bak manat pelai pelai hat mari asilu, aji hubhayga krome sudibo palu”. Tar pisot moi nami golu, aru bhindowe gitali bak athu karhi dogy style t bahibo kole. Taiu masto masto tika gita uporole dangi bahi paril. Dangor dangor piha gita ulomi ulomi asil. Eibar bhindowe pisor pora sudibo dharile. 5 minute man sudar pisot bhindow jahi gol. Aru ami tinuta hui parilu.
Sunday office bandha asil. Sinta kari kari thik karilu je aji geetali ba r gharaole ke jau. Bahut din hol teulukar gharale jua nai. Geetali bak dekhile nijor montu ke bhal lagi thake. Gatike bike khan loi ulai golu geetali ba gharale. Goi calling ball tu bojalu. Geetali ba e darza khan khuli dile aru muk bhitorole matile. Pindhonot eta tight maxi. Muk teur badroom leke matile. Kolebhindou lora suali duta loi kobat ulai goise. Geetali bai r masta masta piha gita hili asi. Lagisil bra pindha nai neki? Maxi tur uporere dhuniake dharibo pari. Mur hanmukhte bisonat kapur japi asil. Maje maje kapur lobole tololoi halute piha gita adha loi ke dekha palu. Ji he mast masta. Alop pisot mur fale pithi di kapur japibole lole. Etia pis falor pora teur pithi khon , kokalor bhaj bur aru masta masta tika duta dhunia ke dekhibole palu. Maxitur back tu bahut deep cut huar babe, dangor pithi khan dhunia ke dekhibole palu. Dhak dhakia boga aru mihi akhon bohol pithi. Geetali bar tika gitau ji he masta masta. Maxitu tight hua babe tika gitar major phak tu dhunia ke dharibo pora gaisil. Mur mantu lahe lahe utejito hobo dharile. Koni tu lahe lahe dang khabo dharile. Thik hei hamaiote current tu gusi gol. Ene lagil je moi bhoba motei hol. Current juar loge loge ghup mora andhakar hoi gol. Moi bohar poar uthilu, geetali ba r usorole goi jure re haboti dharilu. Mur buku khan geetali ba piha gitar logot khunda khale, hat dukhon teur udong pithi tut paril. Geetali bae eku nokole jadiu mone mone mur bahu bandhanor pora ulai ahibole sesta karile. Moiu jiman paru himan jurere haboti dharilu. Mast masta piha gita sepeta hoi parisil, maxitu pithir phale phalli jabo jen lagil. Lahe lahe moil gitali ba k kiss karibo dharilu. 1st kopalt tar pistot galot aru hekhot lips t kiss karibo dharilu. Lips duta danger aru rohal asil, jiman paru jure jure supibole dharilu. Geetali ba u dhila pari ahil. Lahe lahe dingi aru kanot kiss karibo dharilu. Lahe lahe bukur upor phale maxir uproot ulai thoka ankhot kiss karibo dharilu. Hat dukhonore piha duta jiman paru tipibole dharilu.ebarot maxitu uporole dangi khuli dilu. Aru thik hei hamaiote current tu ahi gol. Geetali ba ulongo dehatu mur hanmukhot asil. Masto masto piha gita ulomi asil. Moi nipple duta t mukh logai jiman paru supibo dharilu.tar pisot bisonat thela mari pelai lalu. Bhari dukhon bohol kari meli lolu. Geetali bar dangor bus khon mur hanmokhot asil. Bus khonot ehupa man bal asil. Bal khinir majere dangor gida khon dekha palu. Gida khanar phuta tu hatere meli salu. Aru roi thakibo nuwarilu, kanitu uliai loi, gda khanar bhitorot humuai dilu aru geetali bar gar uproot hui parilu. Ah ki moja, ji he kumol gatu, ene lagisil je Dunlop t he hui parisu. Geetali bar hat dukhon uporoloi dangi dilu. Ahh…geetali bar kakh lati r tal tu eman dhunia. Alop seleki dilu. Aru lahe lahe dheki dia start karilu. Geetali bar gida khanar pora hu huai pani ulabole dharile. Aru mur koni tu ulua humua karibo dharile. Phus phus ke sound ulabole dharile. Alop pisot mur garam garam pheda geetali ba r gida r bhitorot eri dilu. Tar pisot alop hamai teur ga uporote pari thakilu. Alop pisot geetali ba uthi maxitu pindhi lole. Aru moiu pant tu pindhi lolu. Hosakoie geetali ba k sudi bar bhal lagil. Alop pisote calling ball tu bajil, geetali ba e goi darza khuli le, dekhilu bhinti hi palehi. Moiu jabole ulalu.

(Visited 15,755 times, 48 visits today)

25 thoughts on “baar gida t mur koni :: Assamese New Sex Story

 1. moza .. mur baa u bohut hot and sexy hoi .. vori dukhon bor dhunia .. kolaful duta mosto boga boga .. chudibo bout val lagibo ..

 2. Jdi knuba swli mn axe den cntect me..ph no..seven,zoro,eight,six,four,one,eight,nine,five,eight…my whtsapp nmbr cntct me..only for girls

 3. Moi kom mur jibonor 1st sex experience, jetiya mur tuloni hoisil mur age 11. Aru tarpisor porai mur gar gothon holoni hobole aromvo korisil. Aru mota jati2 buji napalu, korobat chance palei mur gakhir2 tipi thoi jaai, aru moi sale hahi diye. Aru adin bausot boht thela hesa kor janu muslim burha mur pukorot bos22 logai ghohi disil. Tetiya sexor kotha iman jona nasilu. But adin sexor kitap akhon pai khub porhisilu. Aru sexor bujabo nuwara hehoronu paisilu.
  Moi kobo goisu mur 16yrsor 1st sex kahini.
  Mur boyfriend asil mur ghoror usorore. Ami hodai phoneot phone sex korisilu. Kintu adin ghorot kunu nothoka obosthat he hothat aahi ulal. Aru moi Aasorit hoi hudhilu tumi iaat?
  He-o, tumar maa-papak ulai jua dekhilu. Aru bhaity2 naahei.
  Moi-holeu, tumi ahibo nalagisil Aneke.
  Hothat he asorit Kori muk mur hatot dhori Roomot humal aru dorja bondho kori dile.
  Moi – ki korisa? Dorja khuli diya. Kunuba aahi Jodi dekhe beya hobo.
  He – aku nohoi. Tumi sinta koribo nalage buli koi mur murtu dhori nijor usorot sopai loi kole I love you aru jurse uthot kiss korile aru mur tol uthlu loi jur-jur K supibo dhoril. Moi dukh pai sotfotaboloi lolu. He hudhile ki hol?
  Moi – dukh paisu, ki korisa?
  He -aku nohoi buli koi Aakou lip kiss koribo dhoril but olop lahe-lahe koril aibar. Aru moi ata bujabo nuwara hehoron paisilu, aru bukur dhop-dhoponi barhi goisil.
  Aneke 2mint man lip kiss Kora pisot mur fale sale aru kole – mur dehajonik iman valpau keneke ari thakim kua. Aibuli muk jur koi haboti lole. Aru tar Olop pisot he mur fale sale aru mur bukur kapuror uporot gakhir2 dhorile. Moi ki korim aku buji napalu aru sidhai koi dilu moi nokoru.
  He-aku nohoi. Moi tumak valpau aru tumakei biya patim. Aibuli koi mur hatot kiss kori aakou lipkiss koribo dhorile. Aru ata haate muk haboti aantu haate mur gakhir2 jur-jur K sepibo dhorile. Lipkiss Kori thokar babe moi aku kobo nuwari us-pis Kori thakilu. Tarpisot he muk bisonat bohuwai he thio hoi Olop hali muk lipkiss koribo dhoril.aru mur sporting2 olop dangi pet2 sui diyat mur hehoron barhi goisil aru logt bukur dhop-dhoponiu. Moi fufabole aromvo korisilu.
  He kole-iman fufaisa j?
  Moi- voi Lagise. Moi nokoru.
  He – aku nohoi mur dehajoni moi asu no.
  Aibuli koi he mur sporting2 uthai mur bra2r uporote gakhir2 hesibo dhoril.
  Moi-ki korisa, nokoriba.
  He hahi hahi tar uth mur uthot logai kiss kori bra2 khuli disil. Aru moi loge-loge jopiai tar hatkhon atorai kolu moi nokoru.
  Aibar he mur kaxot bohil aru kole – mur mon goise plz diana, plz. Moi bisarisu plz dia.
  Moi aku nokoi Mone Mone thakilu. Aru tetiai he mur pithit hatere ghohia ghohiai Mur uthot aakou kiss koribo loisil. Aibar he muk bisonat huwai dile aru mur sporting dangi bratu khuli dile hoi aku noholu. Aru bra2 dangi mur gakhir2 supi diyat kobo nuwarakoi mur mukhorpora hobdo ata ulai gol aah. Ki gorom ai onubhob. Piyah keita supi-supi aibar Haat akhon dile mur junit, Aakou ata hobdo ulal uhh. Aibar he lahe lahe mur junitu ghohibo dhoril. Aru moi ata ojan hehoron loi tar murtu murtut duhatere haboti dhorilu. Mur hohari pai he mur capri aru panty khuli dile.
  Aru he tar mukhkhon junit logai diyat mur gutei gaa jikar khai uthil aru mur junit pani ulai lep-lepiya hoi uthisil. Mur sunukon seleki-seleki he mur busot anguli ata vorai dile. Aah koi sioribo lolu. Aru he aibar boos ari mur kankhon selekibo lole aru boosot thoka angulitu ulua-humua koribo lole. Moi kobo nuarakoi mukhor pora hobdo ulal aah aah uhh uhh umm uhh oooff aneke Olop homoi kora pisot he aibar uthi tar pantu khuli bari dal uliale. Moi dekhi nedekha bhau jurilu, Iman dangor bari dekhi mur Iman Laaj Aru voi Lagil.
  He hahi kole ki hol. Aitu tumarei Bostu laaj koribo nalage Buli koi mur junit ghohibo dhoril. Aru mur junit bos22 humabo sesta koril kintu pora nasil. He valkoi mur junir futatu saai aibar tar baridal jurke thela maaril. Moi bikhot siorilu aaaaaahhhh buli.
  He kole olop bikhabo aku nohoi. Jihetu mur prothom bar asil. Olop humaisil mathu, aru olop jur dile aru Olop humal, aru olop jur dile hoi bikhot kekaboloi lolu. He roi gol aru kole besi dukh paisa? Moi kolu o.
  He ki koribo ki nokoribo sinta kori thokat moi kolu aku nohoi Kora.
  He hahi mur uthot kiss koril aru aibar he mur hohari paai aru jur Kori humai dile jodiu hompurno nuhumal aru aifale moi bikhot fufabole dhorilu. Heu roi gol moiu bisonat soku midi D roi golu. Anete he aru abar jurke theli diyat moi siori uthilu aasu. Aibar hompurno humal aru moi bikhot daatere uth kamuri, tot pua nasilu. Aru baridal humaisil jodiu lorsor koribo pora nasil aibar olop pisote he lorabo aromvo kori dile lahe lahe. Moi bikhot kekai thokat he aahi muk lipkiss korat lagil aru bari lahe lahe Kori lorsor korai lahe lahe speed borhai disil. Aru moi bikhot kekai uthilu jodiu aibar he olop jur jur K koril kole aku nohoi aru aru Olop baki, aru olop baki mur dehajoni dhorjyo dhora, olop hojyo kora buli koi speed borhai borhai lastot abar jurkoi maari uliai dile aru gutei birjo mur junir uporot pelai. Prothom bar kora karne mur tez ulai goisil aru boga, ronga bostu dekhi moi hudhilu aibur ki, moi voyot kandibo dhorilu aru he mur usorot ahi muk haboti kole aku nohoi. Sob hoi gol. Moi kolu bohut bikhaise.
  He-aku nohoi val hoi jabo. Jua dhui aha goi.
  Moi bathroomot goi dhui ahilu. Aru ahi dekhilu he kapur pindhi bisonat hui aase. Moi mur pan2 pindhibo loute kole joli aase atiau. Moi kolu o.
  He saabo bisaril aru vori dukhon meli olop homoi saai he junit soom ata dile. Aru pant2 he nije muk pindhai dile aru muk bukut haboti koi kole I love u.
  Aru aji mur boyfriend mur usorot nai, tak kunubai murder koril. Aru mur hridoyot moi tar bahire kaku sthaan dibo pora nai. I really missed him.

 4. prothom vl puwa hosakoi otike smorniyo aru pahori juwa2 kothin, bt ata kota,life always gives a second chance,so,ntun koi life 2 start kra Rosy

 5. Rosy bordoloi 2mr story2 porhi vl lagil but bhut dukh lagil… muk jodi contect kribo bsra kribo para. my ph: 7399758***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *